Một ước lượng tương quan giữa hành vi và quan tâm của người dùng trên mạng xã hội

Bài viết đề xuất một mô hình phân tích một số hành vi của người dùng trên các mạng xã hội để phát hiện và so sánh tương quan về quan tâm của họ, sau đó, đánh giá bằng thực nghiệm với dữ liệu thực.