Giáo trình Tổ chức và quản lý sản xuất - Nghề: Công nghệ ôtô (Cao đẳng)

Giáo trình Tổ chức và quản lý sản xuất gồm các nội dung chính như: Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất; Nguyên lý cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất; Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường; Lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch;...