Giáo trình Môn học: Tổ chức sản xuất - Nghề: Công nghệ ô tô

(NB) Nội dung giáo trình gồm: Chương 1: Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất, chương 2: Nguyên lý cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất, chương 3: Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường, chương 4: Lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch, chương 5: Cách thức đánh giá và phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm, chương 6: Mở rộng và phát triển doanh nghiệp.