Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí cục bộ (Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ cao đẳng): Phần 2

Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí cục bộ (Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung: Lắp đặt máy điều hòa đặt sàn; lắp đặt máy điều hòa đặt áp trần; lắp đặt máy điều hòa đặt âm trần; lắp đặt máy điều hòa đặt dấu trần; lắp đặt máy điều hòa multy; sửa chữa máy điều hòa ghép, máy hút ẩm; bảo dưỡng máy điều hòa ghép, máy hút ẩm.