Giáo trình Điện tử công suất (Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ cao đẳng): Phần 1

Giáo trình Điện tử công suất (Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ cao đẳng): Phần 1 gồm những nội dung chính sau: Các phần tử bán dẫn công suất (điốt, tranzitor công suất); các phần tử bán dẫn công suất (thiristor, thiristor GTO, triac); chỉnh lưu công suất không điều khiển một pha; chỉnh lưu công suất không điều khiển pha hình tia; chỉnh lưu công suất không điều khiển pha hình cầu.