Giáo trình Bảo vệ Rơ le (Nghề Điện Công nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

Giáo trình Bảo vệ Rơ le (Nghề Điện Công nghiệp - Trình độ Cao đẳng) - Phần 2 gồm có các bài học sau: Bài 4 - Phối hợp bảo vệ máy phát điện xoay chiều đồng bộ; Bài 5 - Thí nghiệm hiện tượng nhảy vọt từ hóa, bảo vệ so lệch và chống chạm đất cho máy biến áp; Bài 6 - Thí nghiệm bảo vệ quá dòng và phối hợp bảo vệ cho máy biến áp; Bài 7 - Thí nghiệm bảo vệ sự cố cuộn dây quấn Stato, quá dòng và chống hiện tượng rơi tốc cho động cơ không đồng bộ ba pha.