Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu với mục tiêu chính là Hiểu được hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Xây dựng được các mối quan hệ giữa các bảng. Sử dụng, quản lý, bảo trì và khai thác số liệu trên các bảng. Thực hiện truy vấn dữ liệu 1 cách nhanh chóng. Thiết kế được các Form thể hiện được các yêu cầu người sử dụng.